Στο στόχαστρο οι διασκευές Υγραερίου (LPG)

Καμία διασκευή LPG χωρίς πιστοποίηση και ανάρτηση του ονόματος σε λίστα του ΥΜΕ.

Σύμφωνα με την νέα υπουργική απόφαση σημαντικές αλλαγές, βελτιώσεις και τροποποιήσεις συμπληρώνουν την υπουργική απόφαση ΦΑ 1/59683/3936/2015 (Β΄2733) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών».

Αναλυτικότερα οι αλλαγές αυτές αφορούν:

Τοποθέτηση συστημάτων υγραεριοκίνησης σε οχήματα επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT.

Η σχετική απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευής, που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 29949/1841/2009 (B’2112), λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825/2017 (Β΄ 2915) (ADR) και τα οποία μετατρέπονται είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) είτε σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με χρήση υγραερίου (LPG).

Τεχνίτες και πάλι μόνον από λίστα του υπουργείου η οποία θα ανανεώνεται μόνον όταν υπάρχουν αλλαγές

Όπως ανέφερε η προηγούμενη υ.α. στην Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΠΥΜΕΔΙ υποβάλλεται κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου (CPU) του συστήματος διπλού καυσίμου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με τους τεχνίτες και τα συνεργεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εγκατάσταση συστημάτων διπλού καυσίμου καθώς και για τις όποιες ρυθμίσεις και προσαρμογές απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία και την συνεργασία του συστήματος διπλού καυσίμου με τον κινητήρα του οχήματος.

Ο κατάλογος θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση εάν εξουσιοδότηση δίδεται απ’ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής και ανά τετράμηνο εάν γίνεται από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του εργοστασίου στην Ελλάδα. Ο κατάλογος θα αναρτάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου.

Με την νέα απόφαση αυτή ο κατάλογος αυτός θα ανανεώνεται μόνο σε περίπτωση ένταξης ή διαγραφής από αυτόν εξουσιοδοτημένων τεχνιτών ή/και συνεργείων.

Υγραεριοκίνηση σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και αναμόρφωσης της διαδικασίας διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους ως καύσιμο το υγραέριο (LPG).

Νέα σεμινάρια και εξετάσεις για τεχνίτες αερίων

Όπως σχετικά αναφέρεται η εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου (LPG) σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT γίνεται από τεχνίτες αερίων καυσίμων, του αναρτημένου καταλόγου του ΥΜΕ, εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια τέτοιων μεταφορών.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας έξι (6) ωρών πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φορείς κατάρτισης.

Αν αντικατασταθεί η δεξαμενή ή ο υποβιβαστής πίεσης ή ο εγκέφαλος, (ένα από τα τρία εξαρτήματα) τότε διεξάγεται εκ νέου ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής.

Όπως ίσχυε μετά την εγκατάσταση σε όχημα, συστήματος υγραεριοκίνησης, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και υγραέριο, η διασκευή εγκρίνεται από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Με την νέα αλλαγή ο ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής διεξάγεται εκ νέου στην περίπτωση αντικατάστασης ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή/ ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου.

Ο ιδιοκτήτης θα παίρνει από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, σφραγισμένο φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του τεχνίτη εγκαταστάτη

Όπως ανέφερε η υ.α. απαιτητή ήταν η Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με το κείμενο του παραρτήματος η οποία έμενε στο ΚΤΕΟ και στο ΥΜΕ.

Με την τροποποίηση η υποπερίπτωση β της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος της παρούσας. Φωτοαντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης σφραγισμένο από το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό έλεγχο, χορηγείται στον κάτοχο του οχήματος για χρήση στον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

lpg law5

Η ημερομηνία διασκευής και τεχνικού ελέγχου πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου

Επίσης επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος υγραεριοκίνησης. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος, (αυτό ήταν σε ισχύ).

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος υγραεριοκίνητων οχημάτων και αναζήτηση Υπεύθυνης δήλωσης

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος.

Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν είναι εφικτή η εν θέματι υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Αν η ανωτέρω αρχική υπεύθυνη δήλωση δεν είναι εφικτό να ανευρεθεί υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 3 της νέας απόφασης, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία προσκόμισης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο.

Υπόδειγμα εντύπου δήλωσης εγκαταστάτη που διενήργησε τον έλεγχο εγκατάστασης του υγραερίου.

Βιβλίο συντήρησης συστήματος υγραερίου

Επιπροσθέτως για τα οχήματα που φέρουν εκ μετασκευής σύστημα υγραεριοκίνησης με τον κανονισμό R115 ελέγχεται επιπροσθέτως και η ύπαρξη του εγχειριδίου συντήρησης τελικού χρήστη.

Έλεγχος των διαρροών

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι για τον έλεγχο των διαρροών προϋπόθεση για την διενέργεια του ελέγχου αυτού αποτελεί η προσέλευση του οχήματος στο ΚΤΕΟ με δεξαμενή/νές πλήρης(εις) καυσίμου (δείκτης πίεσης στην πίεση λειτουργίας ή δείκτης στάθμης καυσίμου στη μέγιστη ένδειξη). Με έναν ανιχνευτή αερίου ελέγχονται όλες οι συναρμογές και οι συνδέσεις του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου. Οι βαλβίδες πρέπει να βρίσκονται στην ανοιχτή θέση. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται. Στην περίπτωση της μη πλήρωσης της/ων δεξαμενής/ών καυσίμου ο παραπάνω έλεγχος διαρροής κρίνεται ανέφικτος και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εκτός από τις αλλαγές στις διαδικασίες διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους ως καύσιμο το υγραέριο (LPG), αλλαγές υπάρχουν και στα σημεία ελέγχου και διαβάθμισης των ελλείψεων της υπουργικής απόφασης 44800/123/1985 (Β΄ 781).

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

FutureMobility.gr

Πύλη ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες που οδηγούν το Μέλλον της αυτοκίνησης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ)

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@futuremobility.gr

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter

 

Newsletter

Έγγραφή στο ΝewsLetter